I. Splošni pogoji poslovanja DTSCreate.com - v nadaljevanju "zastopnik"

1. Veljavnost

a) Za vse ponudbe, predračune stroškov, prodajo in dostavo veljajo naslednji pogoji, v kolikor to ne nasprotuje obvezujočim zakonskim ureditvam ali se izključno dogovori nekaj drugega.

b) Odpoved potrditve naročila s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva. Drugačni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili potrjeni z naše strani. Enako velja za postranske ustne dogovore ali naknadne dogovore k pisni pogodbi.

c) Osebje zastopnika nima pooblastil za potrjevanje naknadnih dogovorov in popravkov splošnih pogojev poslovanja. Upravni direktor zastopnika ali njegov vodja pisarne je edini, ki je pooblaščen za to področje.

2. Oddaja naročila, sprejem naročila in roki

a) Naročila so obvezujoča le, če so bila pisno potrjena s strani zastopnika.

b) Za naročila z dostavo tretji stranki, se naročnik, ki je oddal naročilo, smatra za odgovornega. Če je dostava tretji stranki v njeno korist ali če prejemnik pošiljke profitira na kakršenkoli drugačen način z lastništvom in nadaljnjo rabo dostavljenega blaga, se naročnik in prejemnik dostave smatrata kot en naročnik skupaj. Pri oddaji takšnega naročila naročnik brezpogojno zagotavlja, da ima dovoljenje za to.

c) Za naročila na stroške tretje stranke, neglede na to, ali so na lasten račun ali na račun tretje stranke, se naročnik in prejemnik računa skupaj smatrata kot obvezanec za plačilo. Pri oddaji takšnega naročila naročnik brezpogojno zagotavlja, da ima dovoljenje prejemnika računa.

d) Dostavni roki se v osnovi smatrajo za neobvezujoče. Roki, navedeni v potrditvi ponudbe/naročila predstavljajo načrtovan zaključek obdelave naročila. Pri neizpolnjevanju le-teh, se zastopniku primerno podaljša rok. Po brezplodnem izteku podaljšanega roka ima naročnik pravico do odstopa od pogodbe. Dostave in storitve, ki jih je naročnik naročil in prejel do tega trenutka, lahko zastopnik obračuna, razen če je bil naročnik neprimerno finančno oškodovan pri naročilu.

e) Zagotovljeni roki za izvedbo storitve so veljavni le, če zastopnik potrdi le-te kot zavezujoče, nespremenljive ali obvezujoče. Z zavezujočimi roki ima naročnik v primeru prekoračitve skrajnega roka pravico do brezplačnega odstopa od pogodbe. Dostave in storitve, ki jih je naročnik prejel do trenutka zastopnikovega prejetja pisnega obvestila ali odstopa, lahko zastopnik obračuna, razen če je bil naročnik neprimerno finančno oškodovan pri naročilu.

f) V primeru višje sile ali okoliščin, ki preprečijo ali otežijo izvršitev sprejetih naročil, ima zastopnik pravico do odstopa od naročila ali zmanjšanja količine naročila ali do kasnejše izvršitve naročila, kar velja tudi za potrjena naročila, ki se že izvajajo. Kakršnekoli zahteve po odškodnini so pri tem izključene. Dogovorjen skrajni rok se podaljša glede na trajanje zamude. Odpoved s strani naročnika ni možna prej kot po štirih tednih od pričetka motenj poslovanja, ki so omenjena na začetku. V takih primerih je odgovornost zastopnika izključena.

g) Če je naročeno blago dostavljeno na naslov, ki ga je določil naročnik in je vrnjeno zastopniku zaradi neprevzema, zastopnik obdrži blago za naročnika štirinajstih dni od dneva prejetja. Če naročnik v teh dveh tednih pisno ne kontaktira zastopnika, zastopnik blago uniči na stroške naročnika. To ne vpliva na zahtevek zastopnika za izvršitev plačila. Če naročnik v teh dveh tednih zahteva ponovno pošiljanje blaga, se mu zaračunajo dodatni stroški (Točka 8.).

3. Izvršitev naročila / odobritev z naročnikove strani

a) Če ni drugačnega pisnega dogovora, zastopnik izvrši vsa naročila na podlagi podatkov za tisk, ki jih je posredoval naročnik. Podatki se posredujejo v obliki dokumenta, ki je določen v zastopnikovih obrazcih za naročila. Pri nepravilnih oblikah dokumentov zastopnik ne more zagotavljati brezhibne izvršitve, razen v primeru, če je pisno odobril drugačen format. Naročnik v celoti odgovarja za celovitost in pravilnost podatkov, tudi če pride do napake v prenosu podatkov ali na nosilcu podatkov, za kar zastopnik ne odgovarja.

b) Zastopnik si pridržuje pravico, da upošteva samo tiste dopolnitve k naročilu, ki jih je naročnik naknadno predložil jih je upravni direktor zastopnika ali izrecno od njega pooblaščena oseba pisno potrdila. Naročnikovi stroški takšnih dopolnil se nahajajo v točki 8.c Splošnih pogojev poslovanja.

c) Zastopnik ni zavezan preveriti kakršnekoli podatke, ki so podani s strani naročnika ali od njega pooblaščene tretje stranke; to se prav tako nanaša na nosilce in prenos podatkov. Ne nanaša pa se na podatke, ki jih ni možno obdelati ali prebrati. Pri prenosu podatkov mora naročnik pred pošiljanjem uporabiti najnovejše zaščitne antivirusne računalniške programe. Naročnik je izključno odgovoren za varnostne kopije podatkov. Zastopnik ima pravico do izdelave kopij.

d) Preklic naročila je možen le preko e-maila ali preko spletnega obrazca, pod pogojem, da še niste posredovali datotek. Če je naročnik preklical naročilo, bodo ostali stroški načina plačila. Če smo vršili še kateri del storitev (kot preverba datotek ali proof print), bodo le te tudi obračunane.

4. Impresum in oglaševanje

a) Z dovoljenjem naročnika ima zastopnik pravico, da se na primeren način sklicuje na naročnika kot referenco v zvezi z izdelki iz pogodbe. Naročnik lahko to odkloni le v primeru, če ima le-ta prevladujoč interes.

b) Zastopnik si pridržuje pravico, da s privoljenjem naročnika pošlje tretji stranki primere naročil kot kvalitativne vzorce.

5. Periodično delo

Omejitev odgovornosti se smatra kot del internetne publikacije, ki vas je napotila sem. Če deli ali posamezni pogoji te izjave niso legalni/pravnomočni ali točni, to nima vpliva na vsebino ali veljavnost ostalih delov.

6. Industrijske lastniške pravice

Naročnik je izključno odgovoren, če so pravice tretje stranke, še posebej avtorske, kršene pri izvrševanju njegovega naročila. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov. Naročnik prevzema odgovornost zastopnika pred vsemi zahtevki tretje stranke v zvezi s kršitvami na tem področju.

7. Garancija, jamstvo, pravica vračila in povračilo odškodnine

a) Naročnik mora v vsakem primeru pregledati ustreznost prejetega blaga in v korekcijo poslanih predhodnih in vmesnih polizdelkov. Tveganje napake se prenese na naročnika z zaključkom tiska oz. izdelave (predaja), v kolikor ne gre za napake, ki so nastale ali se ugotovile v procesu izdelave po zaključku tiska oz. dodelave. Enako velja za vse druge izjave naročnika po predaji.

b) Tveganje naključne izgube naročenega blaga ali poškodb blaga med prenosom je naročnikovo, takoj ko je pošiljka predana v roke osebi, ki izvaja transport oziroma, ko blago zapusti zastopnikovo podjetje za pošiljanje. Če naročnik preloži pričetek dostave pošiljke, se tveganje prenese nanj, z obvestilom o pripravljenosti pošiljke. Če je kupec končni potrošnik, se tveganje naključne izgube in naključne škode na prodanem blagu prenese na kupca ob predaji, tudi v primeru naročila po elektronski pošti. Če kupec zamuja s prevzemom, je to enako, kot če bi bilo blago dostavljeno.

c) Če naročilo vključuje medsebojno poravnavo v okviru nemškega tržnega kodeksa, mora naročnik pregledati blago takoj po prejetju. Napake, ki se pri tem odkrijejo, mora naročnik takoj pisno prijaviti zastopniku. Vključiti mora tudi podroben opis napak. Če naročnik ne poda prijave, se dostava in ustreznost blaga smatrata kot potrjena, razen, če napake pri pregledu ni bilo možno ugotoviti.

d) Vračilo pošiljk mora biti dogovorjeno z zastopnikom. Vrnjeno blago brez plačanih stroškov pošiljanja ne bo sprejeto. V primeru upravičene pritožbe bo zastopnik povrnil splošno veljavne stroške pošiljanja.

e) Pri barvnih reprodukcijah v vseh proizvodnih metodah, se ni možno izogniti manjšim odklonom od originala. Enako velja, iz tehničnih razlogov, pri primerjavi z drugovrstnimi predlogami, npr. primerjave med poskusnimi verzijami in prednatisi, če so bili pripravljeni, ter končnim izdelkom.

f) Zastopnik lahko poravna odškodnino pri odklonih v kvaliteti uporabljenega materiala le do vsote vrednosti naročila.

g) Če naročnik kljub zahtevi ne posreduje iz podatkov izdelanih tiskovin in tudi ne pregleda poskusne verzije, ki jo je pripravil zastopnik, le-ta ni zavezan k poravnavi nobene odškodnine. Vračila se v tem primeru ne priznavajo.

h) Napake na delu dostavljene pošiljke ne predstavljajo pravice do vračila celotne pošiljke, razen če delna pošiljka ni v naročnikovem interesu.

i) Dostavljene količine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od naročene količine za do 10%. To vključuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izločuje.

j) V primeru škode na dostavljenem blagu, za katero je odgovoren zastopnik, zastopnik odloča ali bo popravil ali nadomestil pošiljko z novo. V primeru, da popravilo ni uspešno, ima naročnik možnost znižati kupno ceno ali odstopiti od pogodbe.

k) Vse nadaljnje zahteve so izključene – ne glede na zakonske predpise. Zastopnik ne prevzema nobene materialne odgovornosti za izgube, ki se ne nanašajo na dostavljene izdelke. Izguba dobička ali druge finančne izgube naročnika so še posebej izključene. To velja tudi za vse izgube, ki jih povzročijo zaposleni, predstavniki ter namestniki zastopnika.

l) Ob morebitnih izgubah, ki so bile povzročene po pomoti ali z zanemarjanjem dolžnosti in so bile ob tem kršene pogodbene obveznosti, zastopnik krije odškodnino le v primeru, da se te izgube da vnaprej predvideti.

m) Če so na dostavljenem blagu bile opravljene določene spremembe s strani naročnika ali tretje osebe, se odgovornost zastopnika izključuje, razen če te spremembe niso vzrok za napake ali primanjkljaj.

n) Zastopnik bo z vsemi prejetimi dokumenti skrbno ravnal. Zastopnik v primeru škode ali izgube krije odškodnino le v višini vrednosti materiala. Nadaljnji zahtevki kakršnekoli vrste so izključeni.

o) Zgoraj navedene omejitve povračila odškodnin ne veljajo v primeru očitne malomarnosti ali premišljenih/namernih dejanj.

p) Zakonske uredbe garancije veljajo za končne potrošnike. Za podjetnike in trgovce v okviru nemškega tržnega kodeksa, traja obdobje garancije eno leto od dostave blaga.

8. Cene

a) Za izdelke in storitve zastopnika je v veljavi njegov cenik v trenutku oddaje naročila, razen če je prišlo do pisnega dogovora o drugačnih cenah ali so cene na trenutnem ceniku očitno napačne.

b) Navedene cene vsebujejo stroške dostave s kraja proizvodnje (Ljubljana), pakiranje, plačilo DDV in ostale stroške (npr. kontrola datotek predlog).

c) Dodatki naročilu, zahtevani kasneje, se pravi po zastopnikovem prejetju naročila, se zaračunajo naročniku. Vsaka sprememba poslovnih podatkov pri naročilu (prejemnik računa, naslov dostave, tip pošiljke, način plačila, itd.) se smatra kot dodatek naročilu. Dodatki na zahtevo naročnika se obračunajo po enotni ceni dodatnih stroškov - 10 EUR brez DDV (12,20 EUR z DDV). Zastopnik lahko zaračuna svoje storitve tudi na podlagi opravljenega dela, če o tem obvesti naročnika in na podlagi pisne potrditve vodje poslovanja zastopnika (po členu 3.b).

d) Zastopnik ima pravico, ne pa obvezo, do samostojnega izvajanja potrebnega pripravljalnega dela, še posebej pri dostavljenih ali prenešenih podatkih naročnika, brez da bi se z njim posvetoval o tem in če je to v poslovnem interesu naročnika ali doprinese k držanju končnega roka za izdelek. Takšno delo se zaračuna glede na čas in trud, vendar največ do 20% vrednosti naročila.

e) Za ponovno pošiljanje zastopnik zaračuna naslednje stroške obnove standardne dostave:

Dostava paketa (na paket) 15 EUR brez DDV ( 18,30 EUR z DDV).

f) Če naročnik/prejemnik brez upravičenega razloga zavrne prevzem dostavljene robe, ima zastopnik kljub njegovemu obstoječemu obvezujočemu plačilu, pravico do računanja enotnih kompenzacijskih stroškov 25 EUR brez DDV (30.50 EUR z DDV). Naročnik pa ima možnost dokazati, da je izguba manjša, kar se potem uporabi za osnovo.

9. Pošiljanje

a) Kraj izvajanja storitev je sedež podjetja, t.j. Avčinova ulica 12, 1000 Ljubljana.

b) Dostava se opravi na naslov, ki ga je določil naročnik, glede na izbiro pri oddaji naročila. Odklonski dogovor zahteva pisno odobritev zastopnika.

c) Vse pošiljke z večjo škodo ostanejo v lasti naročnika, če se ugotovi, da je škodo povzročilo transportno podjetje. V tem primeru zahtevki za odškodnino zastopniku nimajo veljave.

10. Pridržanje lastništva

a) Vso dostavljeno blago ostane v lasti zastopnika, dokler niso izpolnjene vse zahteve, ki jih določa pogodba. Če je naročnik podjetnik ali zakonita pravna oseba ali poseben javni sklad, ostane blago v lasti zastopnika, do prejetja vseh plačil v poslovnem razmerju z naročnikom.

b) Zahteve pogodbenega partnerja ob možni prodaji rezerviranega blaga naprej, se odstopijo zastopniku. To v enaki meri služi zavarovanju rezerviranega blaga. Če je rezervirano blago prodano s strani pogodbenega partnerja, skupaj z drugim blagom, ki ni bilo prodano s strani zastopnika, se zahtevek za nadaljnjo prodajo nanaša le na polovico vrednosti naprej prodanega rezerviranega blaga.

c) O dostopu tretje stranke do robe in zahtevah, ki pripadajo zastopniku, mora pogodbeni partner nemudoma obvestiti zastopnika.

11. Pogoji plačila

a) Na voljo so naslednje možnosti plačila. Razlikujejo se glede na državo v kateri naročate, na obseg naročila in na kreditno sposobnost stranke:

Predplačilo, s kreditno kartico ali PayPal. Stroški posameznih plačilnih možnosti bodo prikazani v procesu naročanja in so obvezujoči.

Sedanje plačilne metode:

Metoda plačila  

znesek

velja do vrednosti naročila

Predplačilo

0 € z DDV

brez omejitve

Kreditna kartica           

Najmanj 5,00 € brez DDV /6,10 € z DDV oziroma 3% od vrednosti naročila z DDV

1000 € z DDV

PayPal

Najmanj 4,00 € brez DDV / 4,88 € z DDV oziroma 3% od vrednosti naročila z DDV         

1000 € z DDV

b) Pri vseh naročilih se lahko zahteva ustrezno predplačilo ali zavarovanje preko jamstva banke ali kreditne kartice.

c) Če izpolnitev plačila postane ogroženo zaradi znatnega poslabšanja naročnikovega finančnega stanja, kar se pokaže po zaključku pogodbe, ima zastopnik pravico zahtevati predplačilo, zadržati blago in prekiniti nadaljnje delo in sodelovanje. Zastopnik ima prav tako to pravico v primeru, da naročnik ne izpolni zahtev plačila dostave, ki temeljijo na enakem pogodbenem razmerju.

d) Naročnik ima pravico do zahteve nadomestila le v primeru, da ima za to ustrezno zakonsko podlago, ki je nesporna in priznana s strani zastopnika.

e) Pravica pridržanja robe naročnika se lahko uveljavlja le v okviru istega pravnega razmerja.

f) Terjatve do zastopnika niso možne.

12. Poravnave, odobritve in dopolnitve

Izdelave računov zastopnika so podvržene možnosti pojave napak. Zastopnik ima pravico do izdaje novega, popravljenega dokumenta, vendar ne kasneje kot štiri tedne po naročnikovem prejemu fakture. Štiri tedne po naročnikovem prejetju fakture se le-ta smatra kot potrjena, razen če je bila zavrnjena s strani zastopnika znotraj tega obdobja, s specifikacijo zavrnjenega dela fakture. Po izteku štiritedenskega obdobja je popravek fakture izključen. To se nanaša tudi na zahtevane popravke prejemnika fakture ali naslova, na katerega je faktura bila poslana. Štiritedenski rok ne vpliva na obvezo plačila ali na obvezo spodbijanja napak v krajših obdobjih, ki jih določajo Splošni pogoji poslovanja.

13. Poslovne navade in avtorske pravice

a) V poslovnih navadah veljajo poslovni postopki tiskarske industrije (npr. ni obveze za izdajo vmesnih izdelkov, kot so podatki, litografije ali tiskarske plošče, ki se izdelajo za izdelovanje končnega izdelka), v kolikor ni bilo oddano drugačno naročilo.

b) Za ustvarjalne dejavnosti, ki jih zastopnik izvede za stranko, še posebej grafične predloge, slike in oznake, predloge, itd., so vse pravice (avtorske pravice) izključno zastopnikove. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela, ne pa pravice do intelektualne lastnine, še posebej ne za pravico do nadaljnjega kopiranja. Avtorske pravice se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo naročnika/tretje stranke le s plačilom dogovorjene vsote.

14. Podatki in dokumenti za naročilo naročnika, kot tudi obdelava podatkov

a) Podatki, ki jih zastopnik pridobi na podlagi tega poslovnega sodelovanja, se bodo shranili izključno za interno rabo.

b) Vsi objekti, ki jih pošlje naročnik, še posebej predloge, podatki in nosilci podatkov, bodo arhivirani do obdobja predaje končnega izdelka, v skladu s pisnim dogovorom. Za zavarovanje/arhiv le-teh mora poskrbeti naročnik sam, če ni drugačnega dogovora. Odškodnina s strani zastopnika za škodo ali izgubo je izključena, ne glede na razlog.

c) ovrnitev arhiviranih podatkov, t.j. iskanje podatkov v arhivu, njihovo dekompresiranje in priprava na nadaljnjo obdelavo se računa 20 EUR brez DDV ( 24,40 EUR z DDV) za vsako arhivirano naročilo.

d) Pošiljanje podatkov ali drugih dokumentov naročila naročniku ali tretji stranki se prav tako zaračunajo. Znesek je enoten 10 EUR brez DDV ( 12,20 z DDV) na pošiljko ter prevoz in/ali dostavni stroški.

15. Veljavna zakonodaja

Kot osnova celotnega poslovnega razmerja je v veljavi izključno nemška zakonodaja. Mednarodna zakonodaja je izključena.

16. Sodna pristojnost

Izključna sodna pristojnost za vse zahteve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja je v Ljubljani. Nadalje imamo pravico do tožbe v splošnem sodnem sistemu stranke. To ne velja za končne stranke.

17. Neodvisna klavzula

V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi.

II. Omejitev odgovornosti

1. Vsebina
Avtor ne prevzema odgovornosti za tematiko, korektnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Prevzemanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči raba kakršnihkoli informacij, ki so nepopolne ali napačne, je tako izključeno.
Vse ponudbe so neobvezujoče. Deli strani ali celotna publikacija, vključno z vsemi ponudbami in informacijami se lahko razširi, spreminja ali delno ali v celoti izbriše s strani avtorja brez posebne najave.

2. Sklici in povezave
Avtor ni odgovoren za kakršnekoli vsebine, katere so na njegovi strani v obliki sklicev in povezav – razen, če ima vso znanje o nelegalni vsebini in lahko prepreči obiskovalcem svoje strani, da si ogledajo tiste strani. Če nastane kakršnakoli škoda zaradi rabe informacij, ki so tam predstavljene, nosi odgovornost za to izključno avtor tistih strani, ne pa tisti, ki je ustvaril link do teh strani. Nadalje avtor ne odgovarja za karkoli poslanega ali za kakršnakoli sporočila, objavljena s strani uporabnikov forumov, knjig gostov ali poštnih seznamov, ki se nahajajo na njegovi strani.

3. Avtorske pravice
Avtor nima namena uporabiti kakršnihkoli avtorsko zaščitenih gradiv za publikacijo ali, če to ni možno, navede avtorske pravice v konkretnem primeru.
Avtorske pravice za kakršnokoli gradivo, ki ga je izdelal avtor, so zaščitene. Kopiranje ali raba predmetov, kot so slike, diagrami, zvoki ali besedila v druge elektronske ali tiskane publikacije ni dovoljeno brez dovoljenja avtorja.

4. Varovanje osebnih podatkov
Če je navedena možnost posredovanja osebnih ali poslovnih podatkov (naslov elektronske pošte, ime, naslovi), je vnašanje podatkov prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponudb storitev je dovoljena – če in v kolikor je to možno in sprejemljivo – brez podrobnega opisa osebnih podatkov ali pod opisom anonimnih podatkov ali pod vzdevkom. Raba objavljenih poštnih naslovov, telefonskih ali fax številk in naslovov elektronske pošte je prepovedana. Kršitelji, ki pošiljajo neželena (spam) sporočila, bodo kaznovani.

5. Pravna veljavnost omejitev odgovornosti
Omejitev odgovornosti se smatra kot del internetne publikacije, ki vas je napotila sem. Če deli ali posamezni pogoji te izjave niso legalni/pravnomočni ali točni, to nima vpliva na vsebino ali veljavnost ostalih delov.

III. Varovanje osebnih podatkov DTSCreate.com

DTSCreate.com jemlje varovanje osebnih podatkov zelo resno. Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. Tukaj najdete informacije o rabi podatkov in naša načela varovanja podatkov.

Raba podatkov
Vaši osebni podatki (naslov dostave in telefon, itd.) so uporabljeni z naše strani izključno za namene vašega naročila. Kakršnakoli nadaljnja raba, kot npr. za potrebe oglaševanja, brez vaše izražene privolitve ne pride v poštev.

Varovanje podatkov, naša načela.
Naše stranke lahko kadarkoli dobijo informacije o vsebini in namenu obdelave podatkov. Če smo prejeli dovoljenje za prenos podatkov v namene oglaševanja, se to lahko kadarkoli prekliče. Nadalje se podatki lahko spreminjajo, blokirajo ali izbrišejo na zahtevo.